Etika a integrita

 • Sdílet:

Ve společnosti Olympus jsme si vědomi škod, které podplácení a korupce mohou ve společnosti způsobit. Jak je uvedeno v našem Etickém kodexu a Pravidlech obchodního chování, jsme hrdí na provádění našeho podnikání se silným citem pro spravedlnost, poctivost a etiku. Olympus podepsal 10 principů Globální dohody Organizace spojených národů a deklaroval svou plnou oddanost těmto uznávaným mezinárodním standardům, mezi které patří mimo jiné boj proti korupci a podplácení. Tímto způsobem vyjadřuje skupina společností Olympus v Evropě nulovou toleranci k podplácení a korupci. Snaží se podnikat bez použití korupčních praktik a bez podplácení k získání neoprávněných výhod. Tento přístup nulové tolerance se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti Olympus.

K dosažení tohoto cíle je společností Olympus v Evropě odhodlána k následujícímu:

 • odmítat poskytování úplatků nebo souhlas k poskytování úplatků jménem společnosti Olympus s úmyslem získání obchodních výhod,
 • odmítat přijímání úplatků nebo souhlas s přijímáním úplatků jménem společnosti Olympus s úmyslem nespravedlivě ovlivnit podnikání,
 • zajistit, aby všichni zaměstnanci v Evropě znali hodnoty a zásady stanovené v našem Etickém kodexu,
 • vyhnout se obchodním vztahům se třetími stranami, které nepřijímají a neřídí se 10 principy Globální dohody Organizace spojených národů,
 • rozvíjet a realizovat pokyny a procesy k zabránění podplácení a jiným nezákonným praktikám ve společnosti Olympus a
 • v případě nutnosti, pravidelně přezkoumávat a aktualizovat příslušné procesy.

Prevence, odhalování a oznamování podplácení a korupce je úkolem všech zaměstnanců společnosti Olympus v Evropě. Všichni jednotlivci a organizace, kteří mají obchodní vztahy se společností Olympus, jako jsou distributoři, dodavatelé nebo jiní obchodní partneři, jsou vyzváni k pomoci předejít a zabránit podplácení a korupci a také kontaktovat společnosti Olympus, pokud vzniknou nějaké důležité otázky nebo obavy. Pro diskuzi nebo oznámení jakéhokoli podnětu nebo dotazu, týkajícího se podplácení nebo korupce, existuje několik kontaktních míst. Všechna telefonní čísla a emailové adresy jsou k dispozici v místním jazyce na všech evropských webových stránkách Olympus. Informace lze také nalézt na poslední straně našeho Etického kodexu a Pravidel obchodního chování, které jsou také umístěny na evropských webových stránkách společnosti Olympus.

Consantin Zangemeister, Vedení společnosti Olympus Europa Holding SE

Záleží na tom, co děláme, a záleží i na tom, jak se v práci chováme. Prostřednictvím tohoto jednání si chceme zachovat důvěru zainteresovaných osob. Naše globální zásady obchodního chování vysvětlují náš neutuchající závazek k integritě, naši vášeň k tomu, co děláme, a naše společné standardy dokonalosti. Naše zásady jsou navržené tak, aby pomáhaly uplatnit náš účel a základní hodnoty v praxi. Slouží jako naše vodítko pro etické a odpovědné obchodní jednání spolu se všemi místními zásadami a postupy:

Olympus Global Code of Conduct: Because What We Do Matters

Účelem těchto Globálních norem („Globální normy“) je poskytnout třetím stranám přehled základních hodnot, zásad a norem chování, které společnost Olympus očekává vždy, když spolupracujeme s třetí stranou nebo když třetí strana jedná jménem Olympus Group. Naše spolupracující třetí strany považujeme za naše obchodní partnery a očekáváme od nich stejnou míru integrity, jakou očekáváme od našich zaměstnanců a vedoucích pracovníků.

Třetí stranou je každá externí společnost, organizace nebo jednotlivec, kteří nenáleží do vlastnictví společnosti Olympus Group nebo pod její kontrolu, ani jí nejsou zaměstnáni, kterou/kterého společnost

Olympus najala nebo s ní/ním hodlá smluvně spolupracovat za účelem poskytování produktů či služeb nebo podílení se na obchodních aktivitách společnosti Olympus Group nebo v jejím zastoupení.

Globální normy jsou k dispozici prostřednictvím následujícího odkazu:

Globální normy: Co společnost Olympus očekává od spolupracujících třetích stran

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „Zákon“) společnost Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu (dále jen „OCG“), jako povinný subjekt dle Zákona zveřejňuje v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) tyto informace:

Příslušné osoby pro přijímání oznámení v režimu Zákona:

 • Compliance Specialist pro Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
 • ECE Regional Corporate Governance Manager

Oznámení dle Zákona je možné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti OCG, tedy:

Písemně:

 • na e-mail: whistleblowing@olympus.cz
 • dopisem k rukám Compliance specialistovi na adresu Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, Evropská 176, 160 41 Praha 6 – obálku je nutné viditelně označit „Whistleblowing - k rukám příslušné osoby, NEOTEVÍRAT“

Telefonicky:

 • na Compliance specialistu +420 725 815 773, v pracovní době od 8:00 do 17:00.

Osobně:

 • po předchozí dohodě s Compliance specialistou.

Pro naplnění podstaty Zákona a příslušné evropské legislativy, kdy anonymita může být pro oznamovatele klíčová, společnost OCG nevylučuje možnost podat oznámení anonymně. Za anonymní je považováno takové oznámení, ve kterém oznamovatel neuvede své jméno, příjmení nebo jiné údaje, dle nichž by jej bylo možné identifikovat. Rovněž v případě anonymního oznámení je účelné sdělit formu kontaktu (např. e-mail), jehož prostřednictvím bude možné s oznamovatelem komunikovat (vyrozumění o přijetí oznámení, doplnění informaci apod.).


Společnost OCG také nevylučuje přijímání oznámení od osob, které pro povinný subjekt nevykonávají závislou práci nebo jinou obdobnou činnost podle ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.


Oznámení mohou být podávána i prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti (externí oznamovací systém).


Poučení o vědomě nepravdivém oznámení

Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50.000,- Kč.

Integrity Line je provozována nezávislou společností jako důvěrná, s nepřetržitým provozem 24 hodin denně a 365 dnů v roce. Integrity Line je k dispozici všem zaměstnancům a obchodním partnerům společnosti Olympus, kteří potřebují pomoc nebo chtějí nahlásit porušení etických pravidel. Můžete volat naprosto důvěrně bez obav, že by vaše volání bylo dohledatelné. Kdokoliv použije Integrity Line, zůstane zachován v anonymitě, s výjimkou případů, kdy je to zákonem zakázáno. Vaše jméno nebo jiné údaje, které by vás mohly identifikovat, budou předány společnosti Olympus nebo pouze těm osobám, které si jednoznačně zvolíte. Vše, co nahlásíte prostřednictvím Integrity Line, bude předáno k pečlivému zvážení a důkladnému prošetření.

Jak se dostat k Etické lince (Integrity Line)

Etickou linku můžete kontaktovat ve vašem rodném jazyce následujícím způsobem:

Pokud voláte z linky mimo síť společnosti Olympus, vytočte v rámci České republiky čislo: 800-142-108 (Bezplatné telefonní číslo v rámci České republiky.)

Telefonní čísla na Integrity Line v dalších zemích najdete online na adrese www.olympus.ethicspoint.com

Kontaktujte nás

Pokud nás chcete kontaktovat, využijte, prosím, náš online kontaktní formulář. S radostí vám poskytneme další informace a odpovíme na vaše dotazy.

Kontakt

Olympus v České republice

Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Evropská 176
160 41 Prague
Další adresy