Podmínky použití

Právní upozornění

Tyto stránky jsou určeny pouze pro obyvatele Evropské unie, Ruska, Středního východu a Afriky. Mezi jednotlivými zeměmi se mohou projevit rozdíly ohledně schváleného označení, registrace a prezentace produktů. Jste-li obyvatelem jiné země, navštivte naše globální webové stránky Olympus Global nebo stránky společnosti určené pro vaši zemi, kde najdete informace o dostupnosti našich produktů ve vaší lokalitě a získáte aktuální informace o registraci a schváleném označení produktu.

Platné právní předpisy

Tyto webové stránky obsahují informace o produktech, které v konkrétní zemi mohou i nemusí být dostupné, a případně mohly získat od příslušného státního regulačního orgánu schválení nebo povolení pro uvedení na trh s ohledem na různá označení a omezení v různých zemích. Každá země má své konkrétní zákony, předpisy a zdravotnické postupy, jimiž se řídí sdělování lékařských či jiných informací o zdravotnických produktech na internetu. Žádné ze zde uvedených informací nejsou zamýšleny jako propagace jakéhokoli produktu, který by nebyl schválen zákony a předpisy země, ve které má čtenář své bydliště.

Změny informací na webových stránkách

Společnost Olympus poskytuje informace na tomto serveru jako veřejnou službu svým zákazníkům a jejich obsah může bez upozornění měnit. Společnost Olympus nezaručuje přesnost, úplnost ani spolehlivost obsahu poskytnutých informací.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Tyto webové stránky jsou poskytovány „tak jak jsou“ a mohou být kdykoli rozšířeny, doplněny nebo aktualizovány. Ačkoli společnost Olympus vynakládá maximální úsilí pro zajištění přesných a aktuálních informací veřejnosti, neposkytuje žádná prohlášení ani záruky ohledně přesnosti či aktuálnosti obsahu těchto stránek a nezaručuje, že jejich obsah nevykazuje žádné chyby, opomenutí či zastaralé informace. Zároveň vás upozorňujeme, že společnost Olympus nenese odpovědnost za webové stránky třetích stran, které na tyto webové stránky odkazují, ani za jejich obsah.

Společnost Olympus pečlivě kontroluje všechny webové stránky, na které tyto webové stránky odkazují. Společnost Olympus však nemá žádný vliv na obsah takových webových stránek, zejména na jeho následné změny. Upozorňujeme vás tedy, že společnost Olympus nenese odpovědnost za obsah webových stránek třetích stran, a proto se výslovně distancuje od jakéhokoli obsahu takových webových stránek.

Ochranné známky a registrované ochranné známky

Názvy veškerých produktů či služeb uvedené na těchto stránkách jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami, které náleží jejich vlastníkům. Tyto webové stránky a veškerá data, texty, obrázky a video nebo audio záznamy v nich obsažené jsou pouze nekomerčního a osobního charakteru. Zpřístupnění chráněného loga, servisních známek nebo ochranných známek na těchto stránkách nepředstavuje udělení povolení k jejich používání. Můžete duplikovat, ukládat a tisknout kopie veškerých zde poskytnutých informací pro soukromé účely s tím, že společnost Olympus si ponechává autorská práva ke všem médiím včetně textů, grafiky a fotografií. Zakazuje se však jakékoli informace uvedené na těchto webových stránkách distribuovat, směňovat, upravovat, prodávat či přenášet. Není-li uvedeno jinak, veškeré materiály uváděné na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem a nesmí být používány ke komerčním nebo veřejným účelům bez předchozího písemného souhlasu společnosti Olympus. Rovněž není povoleno propojovat nebo „zrcadlit“ jakékoli části těchto webových stránek bez písemného souhlasu společnosti Olympus.

Ochrana osobních údajů

Společnost Olympus respektuje soukromí veškerých osobních údajů poskytnutých návštěvníky našich webových stránek. Podrobné údaje najdete na Oznámení o ochraně osobních údajů.