Mobile Version Hide

K prohlížení využíváte internetový prohlížeč Internet Explorer 6. Tento prohlížeč je již zastaralý.
Pro bezpečné a spolehlivé prohlížení stránek doporučujeme, abyste upgradovali na některý z následujících prohlížečů:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Evropská servisní záruka

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu značky Olympus.

Pravděpodobnost je sice velmi malá, ale pokud se v průběhu platné záruční doby ukáže, že je produkt vadný i přes jeho řádné používání (v souladu s přiloženým písemným návodem k použití), a pokud byl zakoupen u autorizovaného distributora Olympus/OM Digital Solutions GmbH v rámci obchodní oblasti OM Digital Solutions GmbH, jak je stanoveno na webové stránce https://www.om-digitalsolutions.com, bude bezplatně opraven nebo (podle uvážení společnosti OM Digital Solutions GmbH) vyměněn. Aby vám mohla společnost OM Digital Solutions GmbH poskytnout požadované záruční služby k plné spokojenosti a co možná nejrychleji, vezměte prosím na vědomí níže uvedené informace a pokyny:

1. Při uplatnění této záruky postupujte při registraci a sledování (tato služba není k dispozici ve všech zemích) podle pokynů na webu https://my.olympus-consumer.com/ nebo před koncem příslušné národní záruční doby předejte produkt, příslušnou originální fakturu nebo prodejní doklad a vyplněný záruční list prodejci, u něhož byl produkt zakoupen, nebo do jakéhokoli servisního střediska Olympus/OM Digital Solutions GmbH v rámci obchodní oblasti OM Digital Solutions GmbH, jak je stanoveno na webové stránce https://www.om-digitalsolutions.com

2. Ověřte si prosím, že je záruční list náležitě vyplněn společností Olympus/OM Digital Solutions GmbH, autorizovaným prodejcem nebo servisním středislem. Proto se prosím ujistěte, že je správně vyplněno vaše jméno, jméno prodejce, sériové číslo, rok, měsíc a den zakoupení nebo že je k tomuto záručnímu listu připojena originální faktura nebo prodejní doklad (s označením jména prodejce, data nákupu a typu produktu).

3. Záruční list lze vystavit jen jednou, proto jej uložte na bezpečném místě.

4. Mějte prosím na paměti, že společnost OM Digital Solutions GmbH nepřebírá žádná rizika ani neponese žádné náklady vzniklé při přepravě produktu k prodejci nebo do autorizovaného servisního střediska OM Digital Solutions GmbH.

5. Tato záruka se nevztahuje na následující případy, v nichž budete požádáni o zaplacení nákladů na opravu dokonce i v případě závad, ke kterým došlo ve výše uvedené záruční době.

a. Jakákoli závada, ke které došlo kvůli nesprávnému zacházení (například provedení operace, která není popsána v návodu apod.)

b. Jakákoli závada, ke které došlo kvůli opravě, úpravě, čištění apod., při činnosti, kterou prováděl někdo jiný, než společnost OM Digital Solutions GmbH nebo jí autorizované servisní středisko.

c. Jakákoli závada nebo poškození, ke kterým došlo kvůli přepravě, pádu, nárazu apod. po zakoupení produktu.

d. Jakákoli závada nebo poškození, ke kterým došlo kvůli požáru, zemětřesení, povodním, úderu blesku nebo jiným přírodním katastrofám, znečištění životního prostředí a nepravidelným zdrojům napětí.

e. Jakákoli závada, ke které došlo kvůli nedbalému nebo nesprávnému skladování (jako je například uchovávání produktu v prostředí s vysokými teplotami či vlhkostí nebo v blízkosti repelentů, jako je naftalen, nebo škodlivých látek apod.), při nesprávné údržbě apod.

f. Jakákoli závada, ke které došlo kvůli vybitým bateriím apod.

g. Jakákoli závada, ke které došlo kvůli vniknutí písku, bláta, vody apod. do vnitřní části produktu.

6. Výhradní zodpovědnost společnosti OM Digital Solutions GmbH je v rámci této záruky omezena na opravu nebo výměnu produktu. V rámci záruky je vyloučena jakákoli zodpovědnost za nepřímou nebo následnou ztrátu či škodu jakéhokoliv druhu vzniklou zákazníkovi nebo způsobenou zákazníkem kvůli vadě produktu, obzvláště pak za ztrátu nebo škodu způsobenou na objektivech, filmech nebo jiných zařízeních či příslušenství používaných s produktem, případně za jakoukoli ztrátu vyplývající z opožděné opravy nebo ztráty dat. Závazné zákonné předpisy zůstávají tímto nedotčeny.