Mobile Version Hide

K prohlížení využíváte internetový prohlížeč Internet Explorer 6. Tento prohlížeč je již zastaralý.
Pro bezpečné a spolehlivé prohlížení stránek doporučujeme, abyste upgradovali na některý z následujících prohlížečů:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Servisní podmínky společnosti OM Digital Solutions (CZ)

Čl. 1 Působnost

Obchodní vztah mezi společností OM Digital Solutions GmbH, Domstrasse 10, 20095 Hamburg, Germany (dále jen „OM Digital Solutions“ nebo „my“) a zákazníkem zadávajícím objednávku se řídí následujícími servisními podmínkami ve znění platném v okamžiku vystavení objednávky. Společnost OM Digital Solutions neuznává jakékoli odchylné podmínky zákazníka vyjma takových, k jejichž použití poskytne společnost OM Digital Solutions svůj výslovný písemný souhlas.

Část 2 Uzavření smlouvy

Objednávky servisu lze zasílat online prostřednictvím webové stránky „MyOlympus“ dostupné na adrese https://my.olympus-consumer.com/. Na začátku procesu objednávky servisu bude zákazník vyzván, aby poskytl některé údaje týkající se přístroje vyžadujícího servis a doklad o datu zakoupení, např. kopii faktury k zakoupenému zboží („doklad o zakoupení“). Na základě těchto informací bude zákazník před uzavřením smlouvy informován o tom, zda se na objednávku servisu vztahuje záruka (dále jen „záruční“) nebo, zda za ní bude účtován servisní poplatek (dále jen „pozáruční“). Pokud jde o záruční servis, platí podmínky uvedené v Evropské servisní záruce s tím, že následující servisní podmínky se použijí pouze doplňkově. Přijetí jakékoli objednávky záručního servisu podléhá (ručnímu) ověření dokladu o zakoupení z naší strany. Pokud z dokladu o zakoupení vyplývá, že objednávku servisu již nelze vyřídit jako záruční servis, budeme zákazníka informovat a dotážeme se jej, zda máme namísto toho provést zpoplatněný pozáruční servis.

Před odesláním objednávky servisu si může zákazník kdykoli údaje zobrazit a upravit. Zákazník vystaví závaznou nabídku smlouvy kliknutím na tlačítko ‚Odeslat k opravě‘. Objednávku servisu lze však odeslat a předat pouze tehdy, pokud zákazník zaškrtne příslušné políčko a potvrdí tak svůj souhlas s těmito servisními podmínkami, čímž je požadavek přijat. Pokud zákazník odešle objednávku servisu, vystavíme mu potvrzení o přijetí objednávky včetně údajů o ní (potvrzení objednávky). Toto potvrzení objednávky nepředstavuje přijetí nabídky, jeho účelem je informovat zákazníka, že jsme objednávku obdrželi. Nabídku na uzavření smlouvy o provedení servisu přijímáme v okamžiku, kdy je zákazníkovi účtována v plném či částečném rozsahu cena. Zákazník se vzdává výslovného potvrzení přijetí. V případě, že nedojde k uzavření smlouvy o provedení servisu, vyhrazujeme si právo požadovat vrácení veškerého námi poskytnutého plnění. Smluvním partnerem je společnost OM Digital Solutions. Společnost OM Digital Solutions nenabízí jakékoli placené služby nezletilým osobám.

Smlouvu lze uzavřít v následujících jazycích: česky. Společnost OM Digital Solutions nebude archivovat text objednávky po uzavření smlouvy a nezpřístupní jej zákazníkovi.

Čl. 3 Právo na odstoupení od smlouvy

V případě pozáručního servisu (objednávka podléhá servisnímu poplatku) náleží zákazníkům zákonné právo na odstoupení od smlouvy za následujících podmínek. Zákazníkem je jakákoli fyzická osoba, s níž je dohodnuta právní transakce zejména pro účel, který nesouvisí s její obchodní nebo samostatně výdělečnou činností:

POKYNY PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Právo na odstoupení od smlouvy

Od této smlouvy jste oprávněni odstoupit do 14 dnů bez uvedení důvodu.

Lhůta pro odstoupení uplyne 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

Pokud si přejete uplatnit právo na odstoupení, je třeba, abyste nás OM Digital Solutions GmbH, Domstrasse 10, 20095 Hamburg, Germany, e-mailová adresa: camera.repair.cz@om-digitalsolutions.eu informovali o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzor odstoupení, avšak jeho použití není povinné.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení postačí, pokud zašlete oznámení o uplatnění svého práva na odstoupení před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Účinky odstoupení

V případě, že od této smlouvy odstoupíte, vrátíme vám veškeré platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (vyjma dodatečných nákladů vzniklých tehdy, pokud si zvolíte jiný typ doručení, než je nejlevnější způsob standardního dodání, který nabízíme) bez zbytečného prodlení a v každém případě nejpozději 14 dnů ode dne, kdy nám bude oznámeno vaše rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Tuto úhradu provedeme stejným způsobem, jaký jste použili při původní transakci, pokud výslovně neodsouhlasíte jiný způsob; v žádném případě vám v důsledku této vratky nevzniknou jakékoli poplatky.

Pokud jste požadovali, aby provádění služeb bylo zahájeno během lhůty pro odstoupení, uhradíte nám částku, která ve srovnání s celkovým rozsahem plnění smlouvy odpovídá poměrné části plnění poskytnutého do okamžiku, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy.

KONEC POKYNŮ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Čl. 4 Servisní služby

Společnost OM Digital Solutions bude provádět servisní služby s přiměřenou péčí a odborností. Pokud nebude oprava přístroje komerčně smysluplná, bude společnost OM Digital Solutions zákazníka o této skutečnosti informovat („oznámení o neopravitelnosti“) a přístroj mu vrátí.

Předpokládaná doba pro vyřízení zakázky činí 10 pracovních dnů. Vyřízení zakázky počíná předáním přístroje, jehož servis je požadován, přepravci, a končí vrácením přístroje zákazníkovi.

Při předání přístroje společnosti OM Digital Solutions za účelem jeho servisu je zákazník povinen řídit se pokyny pro přepravu a použít přepravní štítek poskytnutý společností OM Digital Solutions. V takovém případě přechází nebezpečí na společnost OM Digital Solutions okamžikem předání přístroje přepravci.

Po dokončení servisu zašle společnost OM Digital Solutions přístroj zákazníkovi zpět na adresu uvedenou ve formuláři objednávky servisu.

Čl. 5 Výměna přístroje

S výhradou dostupnosti zboží může společnost OM Digital Solutions dle svého uvážení nabídnout zákazníkovi náhradní přístroj po dobu trvání servisu („doba zápůjčky“).

Doba zápůjčky počíná běžet dnem přijetí náhradního přístroje a končí buď dnem přijetí opraveného přístroje, nebo dnem přijetí oznámení o neopravitelnosti. Vrácení náhradního přístroje bude provedeno prostřednictvím České pošty. Krátce před skončením doby zápůjčky bude společnost OM Digital Solutions kontaktovat zákazníka, aby se s ním dohodla na čase a místě vyzvednutí. Zákazník následně obdrží přepravní pokyny a štítek pro zpětnou přepravu, který je třeba použít na krabici s vraceným přístrojem.

Náhradní přístroj zůstává majetkem společnosti OM Digital Solutions. Zákazník s ním bude zacházet s náležitou péčí a v souladu s uživatelskou příručkou. Zákazník odpovídá za poškození, změny nebo zhoršení stavu náhradního přístroje, ledaže takové poškození, změny nebo zhoršení stavu budou způsobeny užíváním v souladu s těmito podmínkami a uživatelskou příručkou.

Pokud zákazník zruší svou objednávku servisu, musí být náhradní přístroj vrácen společnosti OM Digital Solutions bez zbytečného prodlení v souladu s výše uvedeným postupem.

Čl. 6 Ceny

Cena pozáručního servisu (servisní poplatek) uvedená na webových stránkách zahrnuje daň z přidané hodnoty a standardní náklady na přepravu. Náklady na (případné) prémiové přepravní služby jsou uvedeny samostatně. Ceny nezahrnují bankovní poplatky a poplatky z bankovních karet účtované zákazníkovi poskytovatelem platební služby.

Čl. 7 Platební podmínky

Veškeré platby se stávají splatnými uzavřením smlouvy. Společnost OM Digital Solutions si vyhrazuje právo postoupit svou pohledávku za zákazníkem včetně veškerých souvisejících práv třetím stranám. Obecně nabízíme níže popsané možnosti úhrady, avšak vyhrazujeme si právo – v závislosti na výsledku provedeného ověření bonity – nabídnout vám v souvislosti s vaší objednávkou pouze některé způsoby platby.

1. Platby prostřednictvím služby PayPal

Pokud pro svou platbu použijete službu PayPal, úhradu provádíte přímo přes svůj PayPal účet nebo přímým inkasem. Jakmile vystavíte objednávku, budete přesměrováni na stránky služby PayPal, kde ze svého účtu uvolníte částku v hodnotě objednávky. Jakmile bude účtu PayPal oznámeno, že schvalujete platbu, bude zboží vyexpedováno v souladu s příslušným avizovaným časem doručení.

2. Úhrada prostřednictvím služby Adyen:

Pokud si jako způsob platby zvolíte námi nabízenou službu poskytovatele Adyen (Adyen N.V.), může společnost Adyen shromažďovat údaje o platbě. Využití služby Adyen jako způsobu platby nezakládá smlouvu mezi společností Adyen a zákazníkem. Pohledávky společnosti OM Digital Solutions za kupujícím budou postoupeny společnosti Adyen s tím, že úhradou ve prospěch společnosti Adyen je zákazníkův dluh považován za uhrazený.

Platby kreditní kartou: Při platbě kreditní kartou (Visa nebo Mastercard), budete přesměrováni na stránky našeho poskytovatele platebních služeb, společnost Adyen. Tam zaplatíte přímo zadáním údajů o své kreditní kartě. Po odeslání objednávky a zadání údajů o kreditní kartě bude z vaší kreditní karty přímo stržena příslušná částka.

3. Platby prostřednictvím služby Klarna:

Ve spolupráci se společností Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko, vám nabízíme následující možnosti platby:

Sofort: Po vystavení objednávky budete přesměrováni na webové stránky internetového poskytovatele služeb, společnosti Klarna. Pro úhradu fakturované částky s využitím služby Sofort musíte mít zřízen účet internetového bankovnictví s využitím PIN/TAN kódu, kterým musíte potvrdit svou totožnost a potvrdit nám platební příkaz. Platební transakce pak bude okamžitě provedena na vrub vašeho účtu.

Čl. 8 Započtení pohledávek

Zákazník má právo na započtení, pouze pokud byla protipohledávka určena právně závazným způsobem nebo pokud ji společnost OM Digital Solutions nepovažuje za spornou.

Čl. 9 Přijetí servisní služby a záruka

Servisní služba je považována za přijatou, pokud zákazník neodmítl přijetí do 7 dnů od doručení opraveného přístroje uvedením alespoň jedné závady, která není pouze zanedbatelná a skutečně existuje (nebo lze její existenci objektivně předpokládat). Každý případ odmítnutí přijetí musí být oznámen společně s vysvětlením na e-mailovou adresu camera.repair.eu@om-digitalsolutions.com.

Postoupení pohledávek vzniklých z vadného plnění zákazníkem je vyloučeno.

Pokud by OM Digital Solutions poskytl servisní službu s vadami, vznikají zákazníkovi práva z vadného plnění.

Jakmile zákazník zjistí závadu, je povinen o této skutečnosti bez zbytečného prodlení zpravit společnost OM Digital Solutions. Soud nepřizná zákazníkovi právo z vadného plnění, neoznámil-li zákazník vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od přijetí, namítne-li OM Digital Solutions, že právo bylo uplatněno opožděně.

Pokud vada představuje podstatné porušení smlouvy, má zákazník právo:

a) na odstranění vady poskytnutím nově opraveného přístroje bez vad nebo dodáním chybějící části,

b) na odstranění vady opravou opraveného přístroje,

c) na přiměřenou slevu z ceny, nebo

d) na odstoupení od smlouvy.

Pokud vada představuje porušení smlouvy, které svou povahou není podstatné, má zákazník právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.

Zákazník při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po něm společnosti OM Digital Solutions sdělí, jaké právo si zvolil. Objednatel není oprávněn změnit svou volbu tohoto práva bez souhlasu společnosti OM Digital Solutions; to neplatí, pokud si zákazník vyžádal opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Pokud se společnosti OM Digital Solutions nepodaří vadu odstranit v přiměřené lhůtě, nebo pokud oznámí zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník namísto odstranění vad požadovat přiměřenou slevu z ceny, nebo může odstoupit od smlouvy. Pokud si zákazník včas nezvolí právo, které uplatní, náleží mu práva, která by měl, pokud by vada představovala nepodstatné porušení smlouvy.

Pokud je zákazníkem spotřebitel, má zákazník – spotřebitel – možnost uplatnit u OM Digital Solutions vady opravy po dobu 12 měsíců ode dne převzetí opravené věci.

Čl. 10 Odpovědnost

Odpovědnost společnosti OM Digital Solutions vyplývá z platných a účinných právních předpisů. Objednatel bere na vědomí, že může dojít k poškození nebo ztrátě dat nebo že obnova dat nemusí být možná nebo jí mohou bránit technologické postupy nezbytné pro opravu. Proto společnost OM Digital Solutions neodpovídá za poškození dat zákazníka, pokud zákazník neučinil kroky, kterými by takové škodě předešel.

Čl. 11 Rozhodné právo a řešení sporů

Tyto servisní podmínky se řídí německým právem. Pokud je zákazník spotřebitelem, zůstávají kogentní ustanovení právního řádu země obvyklého pobytu zákazníka nedotčena. Soudem místně příslušným k řešení všech sporů vyplývajících z této smlouvy nebo s ní souvisejících je soud v Hamburku. Pokud je zákazník spotřebitel, je společnost OM Digital Solutions oprávněna zažalovat jej pouze u příslušného soudu v zemi, kde se nachází místo obvyklého pobytu zákazníka, a (ii) zákazník je oprávněn zažalovat společnost OM Digital Solutions u soudu v Hamburgu nebo u příslušného soudu země, kde se nachází místo obvyklého pobytu zákazníka.

Pokud jste spotřebitelem s místem trvalého nebo obvyklého pobytu v České republice, máte právo na mimosoudní řešení sporů vzniklých ze smlouvy se společností OM Digital Solutions podle ust. § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz).

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů bude zahájeno na váš návrh. Návrh může být podán zejména písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky prostřednictvím online formuláře zveřejněného na webové stránce České obchodní inspekce. Návrh musí být podán nejpozději jeden (1) rok ode dne, kdy jste poprvé uplatnili právo, které je předmětem sporu, u společnosti OM Digital Solutions.

Před tím, než bude navrženo zahájení mimosoudního řešení sporu, je třeba, abyste se spor nejprve pokusili vyřešit přímo se společností OM Digital Solutions. Společnost OM Digital Solutions si nepřeje ani není povinna účastnit se procesu řešení sporu před rozhodčím orgánem pro řešení spotřebitelských sporů.

Žádné z ustanovení tohoto čl. 11 nevylučuje vaše právo jakožto spotřebitele předložit nárok soudu v příslušné jurisdikci.

Další informace získáte, pokud budete přímo kontaktovat naše reklamační oddělení e-mailem camera.repair.eu@om-digitalsolutions.com

Čl. 12 Vzor oznámení o odstoupení

Komu OM Digital Solutions GmbH, Domstrasse 10, 20095 Hamburg, Germany, e-mailová adresa: camera.repair.eu@om-digitalsolutions.com:

Tímto Vám oznamuji / oznamujeme (1), že odstupuji / odstupujeme (1) od své / naší (1) smlouvy o prodeji následujícího zboží (1) / o poskytnutí následující služby (1),

Objednáno dne (1) / Přijato dne (1),

Jméno spotřebitele (spotřebitelů),

Adresa spotřebitele (spotřebitelů),

Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze, pokud je oznámení v listinné formě),

Datum

(1) Nehodící se vymažte.